Kultúra, Tanintézmények

Oktatás és kultúra

 

Oktatás.  Kibéden három különböző oktatási intézmény létezik: egy óvóda, egy elemi iskola és egy V-VIII osztályos általános iskola.

Az első oktatási formákról a XVII. századból származnak írásos bizonyítékok.  A gyerekek oktatása a református egyház keretén belül zajlott, ahol egyházi tanítók tanították őket. Az iskola a tanító házában volt. A mai iskolát 1873-ban, az osztrák lovassági laktanya átalakítása folytán alapították. Ez az épület napjainkig megőrizte a német nyelvből átvett Rácsuly elnevezést ( REIT schule= lovasiskola). A falu lakosainak hozzájárulásával sikerült a laktanyát iskolává változtatni. Négy különálló épületből állt, mindenik helységben két osztályterem, az egyikben pedig a tanító részére készült  lakószoba és konyha is van. Az iskola arhívumában létezik egy olyan nyílvántartási regiszter amely 1871 és 1896 között íródótt jegyzőkönyveket tartalmaz. Ezek két egyházi iskolát említenek, egy fiú meg egy leány iskolát.  A fent említett dokumentum által szolgáltatott adatokból tudjuk meg azt is, hogy mennyi volt az iskolás korú gyermekek száma az 1871-1872-es tanévben:

     • 200 fiú, amelyből 98 járt iskolába
     • 160 leányból 46 iskolás

Az  I-IV. osztályos iskola összterülete 320,1 m² . Ebből 180 m²  osztályterem, a fennmaradó rész irodák, folyósók, raktárak és a diákok számára készült rekreációs terem.  Minden tanulóra 2,19 m² terület jut.
Az V-VIII osztályos iskola épületének összterülete 788,04 m², melyből a tantermek és laboratóriumok 300 négyzetmétert foglalnak el. Minden tanulóra 3,75 m² terület jut.
Ebben az épületben kapott helyet egy 15 m² -es és 1864 kötetet tartalmazó iskolai könyvtár is. A könyvtárban irodalmi és tudományos jellegű, magyar és román nyelven íródott könyveket találhatunk. 

Az elemi iskolában 2000-2001 között került sor a földgáz bevezetésére, míg a gimnázium épületét a 2001-2002-es tanévtől fűthetik földgázzal. Öt tanterem gáz konvektorral is el van látva, ami növeli a tanítási és oktatási tevékenységek kényelmét.

Mivel a település csatornahálózatának megépítése most van folyamatban,  míg ez átadásra kerül, az iskola vízellátását sikeresen megoldották egy saját, belső vízhálózat kialakításával.

A 2007-2008-as tanévben a beiskolázott gyermekek száma 204 volt. Ez a szám az elmúlt évekhez viszonyítva a tanulók számának gyarapodására utal. A falu lakosságának növekedését bizonyítja az a tény is, hogy 2007-ben az eddig  legnagyobb számú gyerek járt itt iskolába. 

 

A vallás. A XVI.-dik századig Kibéd lakossága római-katólikus vallású volt. A XVI.-dik századi reformáció korában a lakosok nagyrésze áttért a református vallásra. Ezzel kezdődően, mint nagyszámú többség, átvették a katólikus templomot.

A kisebbségben maradt római katólikusok rövid ideig még megőrizték és magánházakban összegyűlve gyakorolták vallásukat de, idővel, ők is a református egyház hívei lettek.

 

A falu első templomát kőből építették 1552-ben a katólikus egyházközséghez tartozó hívek. A reformáció idején, 1640-ben,  miután a lakosság nagyrésze a református egyházhoz csatlakozott, ezt a templomot  tatarozták és gyönyörű tornyot építettek hozzá. 1709-ben a kuruc harcokban a templomot teljes egészében felégették. 1710-ben a hívek áldozatos munkája árán újjáépítették, de a régiből megtartatott egy csinos körtető és horony-tagozattal bíró régi kapu.  Mivel a lakosság száma egyre nőtt, 1781-1782-ben a templomot felújították s egy új szárnnyal bővítették a meglévő épületet. A tempomot körülvevő kőfal 1786-ban épült.  Református temploma mai formáját 1820 és 1926 között nyerte el.  1826-ban egy újabb szárnnyal növekedett. Az ezt követő években épültek a templom melléképületei. 1827-ben az egyház  malma, 1847-ben  a téglaégető csűr, 1875-ben  a gabona tároló.

A templom orgonáját, amely még ma is az eredeti fasípokkal működik, híres székely mesterünk, Bodor Péter készítette 1846-47-ben .

 

Kibéden létezik egy másik gyülekezeti ház, amelyet a baptista vallás követői építettek. A babptista templomot 1930-ban építették a baptista hívek. A második világháború után a baptisták elhagyták a falut. A templomot 2000-ig az adventista egyház vette át és használta. Ekkor a faluba visszatérő baptista vallású lelkész újraszervezte a gyülekezetet.  A jelenben a templom mint a baptista, mint pedig az adventista gyülekezeti alkalmaknak otthont adó hely.

 

Kibéd lakosainak életében a harang minden időkben különös fontosággal bírt és nagy jelentőséget tulajdonítanak neki. A lakosok büszkék templomuk harangjának szép csengésére.  A harang nagy távolságokra is elhangzik és mindig jelez valamit. Nem kizárólagosan csak azért szólt, hogy a híveket a templomba hívja. A  régi időkben, és sok családnál még ma is, az egész napi tevékenységek lezajlásának időpontjat meghatározta a harangszó.  Ha megszólaltak  a déli harangok a háziasszonyok elindultak a mezőre ebédet vinni a család többi tagjának, akik a mezőn dolgoztak. 
Az állatokat késő délután etteték meg, amikor a harangok újra megszólaltak és az esti istentiszteletre csalogatták a híveket.  Ezt azt jelentette, hogy aznap már a mezei munka is befejeződött.

Az ó évet mindig harangszó búcsúztatja, az új évet pedig harangszó köszönti.

A hívő emberek eltávozását a földi életből ugyancsak harangszóval jelzik.  Ha az elhunyt férfi,  a harangozást a nagyharanggal kezdik, aztán rövid szünet után ugyanazzal folytatják. Ha az elhunyt nőszemély,  a harangozást mindig a magasabb hangzású kisharanggal kezdik.

 

A Kibédi Református Egyház parókiája által szolgáltatott adatok szerint a református lelkek száma évtizedenként a következőképpen alakult:

• 1847 – ben 1342 református;
• 1860 – ban 1432 református;
• 1870 – ben 1486 református;
• 1880 – ban 1469 református;
• 1890 – ben 1613 református;
• 1900 – ban 1805 református;
• 1910 – ben 1958 református;
• 1920 – ban 1831 református;
• 1930 – ban 1812 református;
• 1940 – ben 2299 református;
• 1950 – ben 1837 református;
• 1960 -  ban 1728 református;
• 1970 – ben 1580 református;
• 1980 – ban 1322 református;
• 1990 – ben 1323 református;
• 2000 – ben 1527 református;
• 2001 – ben 1510 református;
• 2002 – ben 1516 református;

 

A fenti adatokból láthatjuk, hogy 1940 tájékán a reformátusok száma emelkedni kezd, majd 1940 után hirtelen csökken.  Jelentős számbeli növekedést 1992 után észlelünk, de ez nem a lakosság természetes gyarapodását jelzi, hanem a viszonylag nagyszámú roma nemzetiségű lakos  hitetlenségéből reformátusokká való áttérését.

A református vallási felekezeten kívül nagyon kis számban más vallásokhoz tartózó személyek is vannak, főleg római katólikusok és a Hetedik nap adventistái. Ma,  38 katólikust és 41 adventista hívőt tartanak számon. Az egyéb felekezetekhez tartozó személyek száma ( mint az ortodox, unitárius vagy baptista)  annyira alacsony, hogy összességében nem haladja meg a harmincat.

Templom hiányában a római-katólikusok a miséket minden vasárnap az erre a célra berendezett házban tartják. Az adventisták és a baptisták ugyanazon a templomon osztoznak. Más vallásoknak nincs  felekezeti helye Kibéden.
Régebben a Kibédi Református Egyháznak volt egy papja és egy  tanító-kántora, aki a templomi kántorizálás mellett a fiúk és lányok oktatásával is foglalkozott.

Napjainkban a  református egyháznak három alkalmazottja van: a lelkész, egy kántor meg egy harangozó.

1895-ben a nem református egyházhoz tartózók száma a következő volt:

• római-katólikus  - 38 személy
• a Hetedik nap adventistái - 41 személy
• baptisták - 18 személy
• unitárius - 6 személy
• ortodox - 6 személy
• zsidók - 2 személy

 

Az 1910-ben végzett népszámlálás adatai alapján, a hívők száma a következőképpen alakult:

• római-katólikus - 51 személy
• lutheránus - 1 személy
• unitárius - 4 személy
• zsidó - 7 személy

 

2002-ig a következő változások történtek:

• református - 1516 személy
• római-katólikus - 38 személy
• baptista - 18 személy
• adventista - 41 személy
• unitárius - 6 személy

 

Egészségügyi ellátás. Kibédnek van egy orvosi rendelője, ahol a családorvos hetente több alkalommal is rendel.  Sajnálatos módon hiányzik pár alapvető egészségügyi szolgáltatás mint a fogászat vagy a gyermekorvos.  A legközelebbi jól felszerelt kórház Marosvásárhelyen, a falutól 50 km-re található.

Utolsó frissites: 13.06.2019