Helyi tanács

Újraközzétett 215/2001-es sz.TÖRVÉNY alapján
 
A helyi tanács feladatköre
36. cikk(1) A helyi tanács a törvény feltételei között kezdeményezést tesz és határoz valamennyi
helyi érdekű kérdésben, kivéve azokat, amelyeket törvénnyel más helyi vagy központi közhatóságok
illetékességébe adtak.
(2) A helyi tanács a következő feladatkör-kategóriákat gyakorolja:
a) a polgármester szakapparátusa, a helyi érdekű közintézmények és közszolgálatok és a helyi érdekű
gazdasági társaságok és önálló gazdaságok megszervezésével és működésével kapcsolatos feladatkör;
b) a község, város vagy municípium gazdasági-társadalmi és környezetvédelmi fejlesztésével
kapcsolatos feladatkör;
c) a község, város vagy municípium köz- és magánbirtokának adminisztrálásával kapcsolatos
feladatkör;
d) a polgároknak nyújtott szolgáltatások kezelésével kapcsolatos feladatkör;
e) belföldi és külföldi intézményközi együttműködéssel kapcsolatos feladatkör.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett feladatkör gyakorlása során a helyi tanács:
a) jóváhagyja a község, város vagy municípium jogállását, valamint a helyi tanács szervezeti és
működési szabályzatát;
b) a törvény feltételei között, a polgármester javaslatára jóváhagyja a polgármester szakapparátusa, a
helyi érdekű közintézmények és közszolgálatok létrehozását, szervezetét és tisztségjegyzékét, valamint a
helyi érdekű önálló gazdaságok átszervezését és tisztségjegyzékét;
c) a területi közigazgatási egység nevében gyakorolja a gazdasági társaságokban vagy az önálló
gazdaságokban való részesedéssel járó jogokat és kötelezettségeket, a törvény feltételei között.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában említett feladatkör gyakorlása során a helyi tanács:
a) a polgármester javaslatára jóváhagyja a helyi költségvetést, a hitelátutalásokat, a költségvetési
tartalékok felhasználási módját és a költségvetési év zárszámadását;
b) a polgármester javaslatára jóváhagyja a kölcsönök leszerződését és/vagy garantálását, valamint a
helyi közadósság leszerződését értékpapírok kibocsátásával a területi közigazgatási egység nevében, a
törvény feltételei között;
c) megállapítja és jóváhagyja a helyi adókat és illetékeket, a törvény feltételei között;
d) a polgármester javaslatára jóváhagyja a helyi érdekű beruházási munkálatok műszaki-gazdasági
dokumentációit, a törvény feltételei között;
e) jóváhagyja a területi közigazgatási egység gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztésére
vonatkozó stratégiát;
f) biztosítja a munkálatok megvalósítását és meghozza a szükséges intézkedéseket az európai
integrációs folyamatban a polgároknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan a környezetvédelem és
vízgazdálkodás terén vállalt kötelezettségek gyakorlatba ültetése és az azokhoz való alkalmazkodás terén.
(5) A (2) bekezdés c) pontjában említett feladatkör gyakorlása során a helyi tanács:
a) határoz a község, város vagy, az esetnek megfelelően, a municípium köztulajdonában levő
vagyontárgyak, valamint a helyi érdekű közszolgáltatások adminisztrálásba, koncesszióba vagy bérbe adása
tekintetében, a törvény feltételei között;
b) határoz a község, város vagy, az esetnek megfelelően, a municípium magántulajdonában levő
vagyontárgyak eladása, koncesszióba vagy bérbe adása tekintetében, a törvény feltételei között;
c) a törvény feltételei között véleményezi vagy jóváhagyja a helységek területrendezési és
urbanisztikai dokumentációit;
d) a törvény feltételei között utcákat, tereket és helyi közérdekű objektumokat nevez el vagy
megváltoztatja ezek elnevezését.
(6) A (2) bekezdés d) pontjában említett feladatkör gyakorlása során a helyi tanács:
a) illetékességének megfelelően és a törvény feltételei között biztosítja a helyi érdekű
közszolgáltatások nyújtásához szükséges keretet a következők vonatkozásában:
1. nevelés;
2. a gyermekek, a fogyatékkal élő személyek, az idős személyek, a család, valamint a szociális
nehézségekkel küzdő más személyek vagy csoportok védelmét célzó szociális szolgáltatások;
3. egészség;
4. kultúra;
5. ifjúság;
6. sport;
7. közrend;
8. sürgősségi helyzetek;
9. környezetvédelem és -helyreállítás;
10. a történelmi és építészeti műemlékek, a parkok, a közkertek és a természeti rezervátumok
konzerválása, restaurálása és érvényre juttatása;
11. városfejlesztés;
12. személynyilvántartás;
13. hidak és közutak;
14. közhasznú közösségi szolgáltatások (közművek): vízellátás, földgáz, csatornázás, köztisztaság,
hőenergia, közvilágítás és helyi közszállítás, az esetnek megfelelően;
15. hegyi-mentő, tengeri mentő és elsősegély típusú sürgősségi (készenléti) szolgálatok;
16. társadalmi-közösségi adminisztrációs tevékenységek;
17. szociális lakások és a területi közigazgatási egység tulajdonában vagy adminisztrálásában levő
többi lakóegység;
18. a területi közigazgatási egység körzetében levő természeti erőforrásoknak a helyi közösség
érdekében történő érvényre juttatása;
19. a törvénnyel megállapított más közszolgáltatások;
b) határoz az egészségügyi és tanszemélyzet pótlékokban és egyéb kedvezményekben részesítése
tekintetében, a törvény szerint;
c) támogatja az egyházak tevékenységét, a törvény feltételei között;
d) tájékoztatásokat és jelentéseket kérhet a polgármestertől, az alpolgármestertől és a helyi érdekű,
közhasznú közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetőitől;
e) jóváhagyja a szociális lakások építését, e lakások és a tulajdonában vagy adminisztrálásában levő
egyéb ilyen természetű járulékos térségek kiutalásának kritériumait;
f) tájékoztatásokat és sajátos jelentéseket kérhet a polgármestertől és a helyi érdekű, közhasznú
közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetőitől.
(7) A (2) bekezdés e) pontjában említett feladatkör gyakorlása során a helyi tanács:
a) a törvény feltételei között határoz román vagy idegen jogi személyekkel való együttműködés vagy
társulás tekintetében, egyes helyi, közérdekű akciók, művek, szolgáltatások vagy tervek közös finanszírozása
és megvalósítása érdekében;
b) a törvény feltételei között határoz a község, város vagy municípium más országok területi
közigazgatási egységeivel való testvérkapcsolatba lépése tekintetében;
c) a törvény feltételei között határoz hazai vagy külföldi területi közigazgatási egységekkel való
együttműködés vagy társulás tekintetében, valamint a helyi közigazgatási hatóságok országos vagy
nemzetközi egyesületeihez való csatlakozás tekintetében, egyes közös érdekek előmozdítása érdekében.
(8) Román vagy idegen magánszemélyek rendkívüli érdemeinek jutalmaként a helyi tanács a község,
város vagy municípium díszpolgára címet adományozhatja, saját szabályzat alapján. E szabályzattal
megállapítják az adományozott cím visszavonásának feltételeit is.
(9) A helyi tanács ellát a törvénnyel megállapított bármely más feladatkört.
37. cikk – A helyi érdekű kereskedelmi társaságokban, önálló gazdaságokban, a közösségközi
fejlesztési társulásokban és más együttműködési vagy partneri szervezetekben a területi közigazgatási egység
érdekképviseletével megbízott személyeket a helyi tanács határozatával jelölik ki, a törvény feltételei között,
tiszteletben tartva a legutóbbi helyhatósági választások politikai konfigurációját.
Utolsó frissites: 13.06.2019